കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞ്‌ ഖത്തർ ചാരിറ്റി ; ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ‌ സൊമാലിയയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത്‌‌ മൂന്നരക്കോടി റിയാലിന്റെ ജീവകാരുണ്യ പദ്ധതികൾ