മർദ്ധിതരെ സഹായിക്കുകയും പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ധീരമായ നിലപാടുകളുടെ പേരിൽ ഖത്തർ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നു ; ആഗോള മുസ്ലിം പണ്ഡിത സഭ