‘ആറ്റിങ്ങലിൽ ഹിന്ദുക്കളെ കടലിൽ പോവാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന്’ ശശികല ടീച്ചറുടെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യമുയരുന്ന