ജാതി വാൽ മുറിച്ചു കളഞ്ഞവരുടെപിൻമുറക്കാർ തന്നെ അത്‌ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നു; പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ മക്കൾക്ക്‌ഒളിയമ്പുമായി പിണറായി