ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് ഡി ഡിവിഷൻ ലീഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്; യോർക്ഷയർ പള്ളിക്കാൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക്  നാസ്‌ക്ക് ബങ്കരക്കുന്നിന്  ജയം