ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തോടാനുബന്ധിച്ച് “യുവാക്കളുടെ പങ്ക് ” എന്ന വിഷയത്തിൽ ചന്ദ്രഗിരി ക്ലബ് നടത്തുന്ന ടേബിൾ ടോക്ക് ഞായാറാഴ്ച്ച