മംഗലാപുരത്ത്‌ കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു കൊണ്ട്‌ കെ.സുരേന്ദ്രന്റെ പ്രസംഗം ; ഓരോ കൊലയ്ക്കും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തലും