‘സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം ഭരണകൂടത്തിനല്ല, പൗരനാണ് നല്‍കുന്നത്; അയാളോടായിരിക്കും ചായ്‌വും’; സെന്‍കുമാറിന് അനുകൂലമായ കോടതിവിധിയെക്കുറിച്ച് ഹാരിസ് ബീരാന്‍