ശാലിനി ഭരദ്വാജിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ മങ്കിപോക്സിനെതിരെ വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രവുമായി നിരവധി ഫാർമ കമ്പനികൾ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്.

“മങ്കിപോക്സിനെതിരായ വാക്സിൻ വിവിധ വാക്സിൻ നിർമ്മാണ കമ്പനികളുമായി ചർച്ചയിലാണ്, പക്ഷേ അത്തരം തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ പ്രാരംഭഘട്ടം മാത്രമാണ്. അത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ ഉണ്ട്. ഭാവിയിൽ ഇത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷനുകളിൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യും” കമ്പനി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. മങ്കിപോക്സിനായി അത്തരം അടുത്ത തലമുറ വാക്സിൻ ഇല്ലെന്നും വൈറസിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും വാക്സിൻ നിർമ്മാണ കമ്പനികളിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു. ഭാവിയിൽ, കേസുകൾ വർദ്ധിച്ചാൽ വാക്സിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ടാകുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.

നിരവധി ഫാർമ കമ്പനികൾ സർക്കാരുമായി മങ്കിപോക്സിനുള്ള വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ചർച്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ നാല്‌ മങ്കിപോക്സ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് കേസുകൾ കേരളത്തിലും ഒരാൾ ഡൽഹിയിലുമാണ്.