സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്. പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിന് 10 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഒരു പവന് 37,160 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്‍റെ പുതുക്കിയ വില 4,645 രൂപയാണ്.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി സ്വർണ വിലയിൽ ഇടിവുണ്ട്. രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ സ്വർണ വില ഗ്രാമിന് 45 രൂപ കുറഞ്ഞു. രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വില പവന് 360 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളി വിലയിൽ മാറ്റമില്ല.

ഈ മാസം ഒന്നിന് 38,280 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്‍റെ വില. ജൂലൈ അഞ്ചിന് സ്വർണ വില ഗ്രാമിന് 4,810 രൂപയായി ഉയർന്നിരുന്നു.