ന്യുഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ 3339.49 കോടി രൂപയാണ് പരസ്യങ്ങൾക്കായി കേന്ദ്രം ചെലവഴിച്ചത്. അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് 1736 കോടി രൂപയുടെയും, ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് 1569 കോടി രൂപയുടെയും പരസ്യങ്ങളാണ് സർക്കാർ നൽകിയത്. വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ, രാജ്യസഭയിൽ രേഖാമൂലം നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

വാർഷിക കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ, 2017-18 ൽ അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾക്കായി 636.36 കോടി രൂപയും ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങൾക്കായി 468.92 കോടി രൂപയും പരസ്യങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിച്ചു. 2018-19 ൽ അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് 429.55 കോടി രൂപയും ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് 514.28 കോടി രൂപയും അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് 295.05 കോടി രൂപയും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് 317.11 കോടി രൂപയും 2020-21 ൽ അച്ചടിക്ക് 197.49 കോടി രൂപയും ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ 167.86 കോടി രൂപയും നൽകി.

2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ജൂലൈ 12 വരെ അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് 19.26 കോടി രൂപയുടെയും ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് 13.6 കോടി രൂപയുടെയും പരസ്യങ്ങൾ നൽകി. അനുരാഗ് താക്കൂർ മന്ത്രാലയം തിരിച്ചുള്ള ചെലവുകളുടെ കണക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2017 മുതൽ 2022 ജൂലൈ 12 വരെ 615.07 കോടി രൂപയാണ് ധനമന്ത്രാലയം പരസ്യങ്ങൾക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക ചെലവഴിച്ചത്. 506 കോടി രൂപയുമായി വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. പരസ്യത്തിനായി 411 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്.