കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് നിരസിക്കുന്നുവെന്ന് എം. കുഞ്ഞാമന്‍. ‘എതിര്’ എന്ന പുസ്തകത്തിനാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. “ബഹുമതികളുടെ ഭാഗമാകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അതിനാലാണ് ഞാൻ അവാർഡ് നിരസിക്കുന്നത്, എം. കുഞ്ഞാമന്‍ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അക്കാദമി പ്രസിഡന്‍റ് കെ. സച്ചിദാനന്ദൻ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.