2008ലെ പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ചട്ടങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ പുകയില ഉൽപ്പന്ന പായ്ക്കുകൾക്കും പുതിയ ആരോഗ്യ മുന്നറിയിപ്പുകൾക്ക് അനുമതി നൽകി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വെള്ളിയാഴ്ച വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. 2022 ഡിസംബർ 1 മുതൽ ഭേദഗതി ചെയ്ത നിയമങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

2022 ഡിസംബർ ഒന്നിനോ അതിനു ശേഷമോ നിർമ്മിച്ചതോ ഇറക്കുമതി ചെയ്തതോ പായ്ക്ക് ചെയ്തതോ ആയ എല്ലാ പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ‘പുകയില വേദനാജനകമായ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു’ എന്ന് ടെക്സ്റ്റുവൽ ഹെൽത്ത് വാണിങ്ങിനൊപ്പം സർക്കാർ നൽകുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കണം, 2023 ഡിസംബർ 1നോ അതിനുശേഷമോ നിർമ്മിച്ചതോ ഇറക്കുമതി ചെയ്തതോ പായ്ക്ക് ചെയ്തതോ ആയവ ‘പുകയില ഉപയോക്താക്കൾ ചെറുപ്പത്തിൽ മരിക്കുന്നു’ എന്ന ഹെൽത്ത് വാണിങ്ങിനൊപ്പം ചിത്രം -2 പ്രദർശിപ്പിക്കണം. സിഗരറ്റിന്റെയോ ഏതെങ്കിലും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയോ നിർമ്മാണം, ഉൽപാദനം, വിതരണം, ഇറക്കുമതി അല്ലെങ്കിൽ വിതരണം എന്നിവയിൽ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും എല്ലാ പുകയില ഉൽപ്പന്ന പാക്കേജുകളിലും നിർദ്ദിഷ്ട ആരോഗ്യ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം കൃത്യമായി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച വ്യവസ്ഥയുടെ ലംഘനം 2003 ലെ സിഗരറ്റിന്റെയും മറ്റ് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും (പരസ്യ നിരോധനവും വ്യാപാര വാണിജ്യ നിയന്ത്രണവും, ഉൽപാദനം, വിതരണവും വിതരണവും) നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 20-ൽ നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തടവോ പിഴയോ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്. സർക്കാർ ഡാറ്റ അനുസരിച്ച്, നിലവിലുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട ആരോഗ്യ മുന്നറിയിപ്പ്. 2020 ജൂലൈ 21 ലെ ജിഎസ്ആർ 458 (ഇ) പ്രകാരം വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 2022 നവംബർ 30 വരെ തുടരും.