തിരുവനന്തപുരം: മിശ്രവിവാഹിതർക്ക് കേരള സർക്കാർ സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2021 മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിവാഹിതരായ 4,170 മിശ്രവിവാഹിതർക്ക് സർക്കാർ 12.51 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു.

സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന മിശ്രവിവാഹിതർക്ക് (പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽ പെടാത്തവർ) 30,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിച്ചതായി സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇതിനായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, കോർപ്പറേഷനുകൾ തുടങ്ങിയ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ വാർഷിക വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയാൻ പാടില്ല. വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ആധാർ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ എന്നിവ രേഖകളായി സമർപ്പിക്കണം. ഈ സാമ്പത്തിക സഹായം ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കാനോ ഭൂമിയോ വീടോ വാങ്ങാനോ ഉപയോഗിക്കണം.