യുഎസ് : യുഎസിലെ ഒരു കൂട്ടം എഞ്ചിനീയർമാർ സ്റ്റാമ്പ് വലുപ്പത്തിലുള്ള അൾട്രാസൗണ്ട് സ്റ്റിക്കർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ഈ ഉപകരണത്തിന് ചർമ്മത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനും ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ അൾട്രാസൗണ്ട് ഇമേജിംഗ് 48 മണിക്കൂർ നൽകാനും സാധിക്കും.