തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനതല ഓണം വാരാഘോഷത്തിനായി 7.47 കോടി രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ചു. കൊവിഡ് കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ഓണം വാരാഘോഷം നടന്നിരുന്നില്ല. 2019 ലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അവസാനമായി ഓണാഘോഷം നടന്നത്. ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 6 മുതൽ 12 വരെ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഓണാഘോഷങ്ങൾക്കായി വിവിധ ജില്ലകൾക്കായി എട്ട് ലക്ഷം മുതൽ 36 ലക്ഷം രൂപ വരെ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്ക് 27 ലക്ഷം, കൊല്ലം – 27 ലക്ഷം, കണ്ണൂർ – 27 ലക്ഷം, എറണാകുളം – 36 ലക്ഷം, കോഴിക്കോട് – 36 ലക്ഷം, തൃശൂർ – 30 ലക്ഷം, ആലപ്പുഴ – 8 ലക്ഷം, പത്തനംതിട്ട – 8 ലക്ഷം, കോട്ടയം – 8 ലക്ഷം, ഇടുക്കി – 8 ലക്ഷം, പാലക്കാട് – 8 ലക്ഷം, മലപ്പുറം – 8 ലക്ഷം, വയനാട് – 8 ലക്ഷം, കാസർഗോഡ് – 8ലക്ഷം എന്നിങ്ങനെയാണ് ജില്ലകൾക്ക് ഓണാഘോഷങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ അനുവദിച്ച തുക. സംസ്ഥാനതല ഓണാഘോഷങ്ങൾക്കായി 5 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡി.ടി.പി.സി വഴി നടക്കുന്ന ജില്ലാതല ഓണാഘോഷങ്ങൾക്കായി 2.47 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.