കുവൈത്ത്: കുവൈറ്റികൾക്ക് സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലും സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉയർന്ന ജോലികൾ, അസിസ്റ്റന്‍റ് സൂപ്പർവൈസർ ജോലികൾ, മാനേജർ തസ്തികകൾ എന്നിവ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ വേഗത്തിലാക്കുന്നു.

നിലവിൽ വിദേശികൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒഴിവുകളുടെ പട്ടിക സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സാമൂഹ്യകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് സമർപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 480 പ്രവാസികൾക്ക് പകരം കുവൈറ്റികളെ സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിയമിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം, സിവിൽ സർവീസ് കമ്മിഷൻ 2,275 കുവൈറ്റികളെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലിക്കായി പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കുവൈറ്റൈസേഷൻ നയത്തിന് അനുസൃതമായി സമയപരിധി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് പ്രാദേശിക സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അവലോകനം ചെയ്യാൻ സാമൂഹികകാര്യ മന്ത്രാലയം ഉപഭോക്തൃ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ യൂണിയനുമായി സഹകരിച്ച് സമ്മതിച്ചു. ഇതിനർത്ഥം കുവൈറ്റികളല്ലാത്ത നിരവധി ആളുകളെ മാറ്റും എന്നാണ്.