കുവൈത്ത്‌: കുവൈത്ത്‌ എയർ വേയ്സ്‌ വിമാനത്തിൽ ഫിലിപ്പീനോ യുവതിക്ക്‌ സുഖ പ്രസവം. കുവൈറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഫിലിപ്പീൻസിലേക്കുള്ള കുവൈറ്റ് എയർവേയ്സ് വിമാനത്തിലാണ് സംഭവം.

ക്യാബിൻ ക്രൂ അംഗങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ പരിചരണത്തിലാണ് പ്രസവം നടന്നത്. ഫ്ലൈറ്റ് ക്രൂ ശരിയായ സമയത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ച പ്രൊഫഷണൽ ശൈലിയും അനുഭവപരിചയവും അടിയന്തര സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചു. അമ്മയും കുഞ്ഞും ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കുന്നുവെന്നും കുവൈറ്റ് എയർവേയ്സ് ക്രൂ അംഗങ്ങളുടെ അടിയന്തര ഇടപെടലും ശരിയായ സമയത്തെ പ്രൊഫഷണലിസവും അഭിനന്ദനാർഹമാണെന്നും കുവൈറ്റ് എയർവേയ്സ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.