ന്യൂദല്‍ഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലികളിലെ ഒഴിവുകൾ എത്രയും വേഗം നികത്തണമെന്നും ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും സിപിഐ(എം) ആവശ്യപ്പെട്ടു. തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമാകുമ്പോഴും 10 ലക്ഷത്തിലധികം ഒഴിവുകൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സിപിഐ(എം) പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തെ 20-24 പ്രായപരിധിയിലുള്ളവരുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 42 ശതമാനമാണ്. അതേസമയം, 2020 ലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ജനസംഖ്യയുടെ 61.2 ശതമാനവും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ പ്രായത്തിലുള്ള 900 ദശലക്ഷം ആളുകളും ജോലി തേടുന്നത് നിർത്തി.