മുംബൈ: ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ഇടപാടുകൾക്ക് പാൻ കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ആദായനികുതി വകുപ്പ്. ഓഹരി വിപണിയിലും വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിനായുള്ള ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് നിയമങ്ങൾ ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയിലും നടപ്പിലാക്കാൻ ആദായനികുതി വകുപ്പ് പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. തീരുമാനം പരിഗണനയിലാണെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

നിലവിൽ, ക്രിപ്റ്റോ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര ആസ്തികൾ നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, പാൻ കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കിയാൽ, വരുമാനം ആദായനികുതി വകുപ്പിനെ അറിയിക്കണം. ക്രിപ്റ്റോ നിക്ഷേപ ഇടപാടുകൾക്ക് പാൻ കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കിയാൽ, ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ അതിന്‍റെ ആശയവിനിമയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ആദായനികുതി വകുപ്പിന് കൈമാറേണ്ടതുണ്ട്.