ഇംഗ്ലണ്ട്: 560 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിയിലെ സമുദ്രങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അപൂർവ ജീവിയുടെ ഫോസിലുകൾ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തി. ഒരു കപ്പിനുള്ളിൽ വിരലുകൾ അടുക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന ഘടനയോടു കൂടിയ ജീവി ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി വേട്ടയാടി ജീവിച്ച ജീവിയാണെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. ഈ ജീവിയെ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ജെല്ലിഫിഷിന്‍റെ ആദിമ പൂർവ്വികൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലെസ്റ്റർഷയറിലുള്ള ബ്രാഡ്ഗേറ്റ് ഫോർമേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഈ ജീവിയെ കണ്ടെത്തിയത്. 540 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഏദൻ യുഗത്തിലാണ് ഇത് ജീവിച്ചിരുന്നത്.

ഭൂമിയിലെ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കാംബ്രിയൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കാലയളവിലാണ് ഭൂമിയിലെ ജീവിവർഗങ്ങൾ അതിവേഗം വൈവിധ്യവത്കരിക്കപ്പെടുകയും ഭൂമിയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ പുസ്തകം കാംബ്രിയൻ പര്യവേക്ഷണം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇന്നത്തെ കീടങ്ങൾ, കശേരുകികൾ, ഷെൽ ജീവികൾ എന്നിവയുടെ പൂർവികർ ഈ കാലയളവിൽ ഉയർന്നുവന്നു. ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ ഈ ജീവി കാംബ്രിയൻ പര്യവേക്ഷണത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്നത്.