ന്യൂഡല്‍ഹി: സോഷ്യൽ മീഡിയ രാജ്യത്തെ നിയമം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ത്രൈമാസ പരിശോധന നടത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഐടി മന്ത്രാലയം . ഓരോ മൂന്ന് മാസത്തിലും മന്ത്രാലയം കമ്പനികളെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഉള്ളടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളുടെ പരാതികളിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ കണക്കിലെടുക്കും. പരാതികൾ ശരിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും സമയബന്ധിതമായി പരിഹാരം കാണുന്നുണ്ടോയെന്നും പരിശോധിക്കും.

ഐടി ആക്ട് പ്രകാരം, എല്ലാ മാസവും, സോഷ്യൽ മീഡിയ നിയമം അനുസരിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്. ജൂണിലാണ് റിലീസ് ചെയ്തത്. കരട് നിയമത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ അപ്പീൽ അതോറിറ്റിയെ നിയോഗിക്കാനാണ് നീക്കം. ഉള്ളടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ കമ്പനികൾ പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യാം.
അതേസമയം, കേന്ദ്ര നിയന്ത്രിത സമിതിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് എതിരാകുമെന്ന വിമർശനവും ഉയരുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, അതോറിറ്റിയിൽ കൂടുതലായി സ്വതന്ത്ര അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. കരട് ഭേദഗതി ഉടൻ നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.