മൊബൈൽ ടവറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തട്ടിപ്പുകളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്താൻ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പ് (ഡിഒടി) നിർദ്ദേശം നൽകി. മൊബൈൽ ടവറുകൾ സ്ഥാപിക്കാനെന്ന പേരിൽ ചില കമ്പനികളും ഏജൻസികളും ആളുകളിൽ നിന്ന് പണം ശേഖരിക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. പ്രതിമാസ വാടകയായും മറ്റും വലിയ തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നത്.

മൊബൈൽ ടവറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഭൂമി പാട്ടത്തിന് നൽകുന്നതിനും വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നതിനും ട്രായ് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഇടപെടില്ലെന്ന് വകുപ്പിന്‍റെ നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു. ഡിഒടി/ട്രായ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മൊബൈൽ ടവർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ‘നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്’ നൽകുന്നില്ല. മൊബൈൽ ടവറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയ ടെലികോം സേവന ദാതാക്കളുടെയും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ദാതാക്കളുടെയും പുതുക്കിയ ലിസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയോ ഏജൻസിയോ വ്യക്തിയോ മൊബൈൽ ടവർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പണം ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പിന്‍റെ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും കമ്പനിയുടെ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ പരിശോധിക്കാനും കഴിയും. മൊബൈൽ ടവറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് തങ്ങളുടെ അംഗങ്ങൾ പണം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ടെലികോം സേവന ദാതാക്കളും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡേഴ്സും സ്ഥിരീകരിച്ചു.