ന്യൂഡൽഹി: ആദായനികുതി ദായകരിൽ പുതിയ മാറ്റവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ആദായ നികുതിദായകർക്ക് അടൽ പെൻഷൻ യോജന (എപിവൈ) പദ്ധതിയിൽ ഇനി മുതൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ അർഹതയില്ല. ധനമന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ ഉത്തരവ് 2022 ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

ഓഗസ്റ്റ് 10ന് ധനമന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച്, 1961 ലെ ആദായനികുതി നിയമപ്രകാരം ആദായനികുതി അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ വ്യക്തികൾക്ക് അടൽ പെൻഷൻ യോജനയിൽ ചേരാൻ കഴിയില്ല.