ഇന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയാണ്. ഉണ്ണിക്കണ്ണന്‍റെ ജന്മദിനമായ അഷ്ടമി രോഹിണി രാജ്യമെമ്പാടും ആഘോഷിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ അവതാരത്തിന്‍റെ ഓർമ്മയാചാരണമായി, ചിങ്ങമാസത്തിലെ കറുത്തപക്ഷ അഷ്ടമിയും രോഹിണിയും ചേർന്നുവരുന്ന ദിവസമാണ് അഷ്ടമി രോഹിണിയായി ആഘോഷിക്കുന്നത്.

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രവും അഷ്ടമി രോഹിണി ആഘോഷങ്ങൾക്കായി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ ദിവസം ധാരാളം ഭക്തർ ദർശനം നടത്തുന്നു. ഭക്തരുടെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.