സ്വിഗ്ഗിയുടെ ഡെലിവറി തൊഴിലാളികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് പഠന, വികസന കോഴ്സുകളിലേക്ക് സൗജന്യ പ്രവേശനം നൽകാൻ സ്വിഗ്ഗി സ്കിൽസ് അക്കാദമി. ഡെലിവറി തൊഴിലാളികളെ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം സഹായിക്കുമെന്നും, ഡെലിവറി തൊഴിലാളികളുടെ 24,000 ലധികം കുട്ടികൾ ഇതിനകം വിദ്യാഭ്യാസ ഉള്ളടക്കത്തിനായി സൈൻ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഫുഡ് ടെക് കമ്പനിയായ സ്വിഗ്ഗി, ഡെലിവറി തൊഴിലാളികൾക്കും അവരുടെ കുട്ടികൾക്കുമായാണ് മൾട്ടിസ്കില്ലിംഗ്, ബഹുഭാഷാ പഠന ഓഫറായ സ്വിഗ്ഗി സ്കിൽസ് അക്കാദമി ആരംഭിച്ചത്.